คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

การเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการเลือกชุมนุม ตลอด 1 ปีการศึกษา
ไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมระหว่างภาคเรียนได้

ก่อนเลือกชุมนุมให้นักเรียนศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละชุมนุมให้ดีก่อนทำการเลือก

เมื่อเลือกชุมนุมแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ 3 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะยึดชุมนุมสุดท้ายที่เลือก

การลงทะเบียนชุมนุม เป็นระบบ "เลือกก่อนได้ก่อน (First Come First Serve)" เมื่อจำนวนสมาชิกในแต่ละชุมนุมเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียนชุมนุมนั้นๆทันที
เพราะฉะนั้น นักเรียนควรที่จะลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว
หากมีการรอเพื่อนเพื่อลงพร้อมกัน อาจทำให้พลาดชุมนุมที่ต้องการได้!