ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน