ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม