รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Variety of English and other languages
สถานที่เรียน : 125
หมายเหตุ : สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
1.นาย วิวัฒน์ แสงจินดา
2.มุรธา สุขเกษม
- - - - - 20 21
2 (เกม Game) UPSKILL
สถานที่เรียน : 428
1.ครูสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์
20 20
3 A-Math ม.ต้น
สถานที่เรียน : 239
1.ดวงกมล ยงกิจจานุกิจ
2.นางสาว อภิญญา เรืองพุก
- - - 40 41
4 A-Math ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 239
1.นางสาว นิศารัตน์ เครือสุวรรณ
2.นาย บวร ทองสัมฤทธิ์
- - - 40 40
5 Animation
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาว วิเชียร กลีบจงกล
20 20
6 BioFilm
สถานที่เรียน : 438
1.นางสาว ชนม์ชนก เดือนฉาย
- - - 20 20
7 Crossword ม.ต้น
สถานที่เรียน : SEAR
1.Mr.Suryadi Puka (Adi)
2.นางสาว นุทรี มงคล
3.อรทัย คุ้มครอง
- - - 20 21
8 Crossword ม.ปลาย
สถานที่เรียน : SEAR
1.Mr.Suryadi Puka (Adi)
2.นางสาว นุทรี มงคล
3.อรทัย คุ้มครอง
- - - 20 20
9 D.I.Y.
สถานที่เรียน : 623
1.นาง พวงดาว บัวหลวง
- - - 20 20
10 Decupage (เดคูพาจ)
สถานที่เรียน : 611
1.นาง ศรัญญา เดชมาก
2.นางสาว นาขวัญ โชยา
40 40
11 English Admission
สถานที่เรียน : 100
1.นภาพร ซิวพานิช
2.นางสาว ณัฐธิดา ธูปพนม
- - - - - 20 19
12 English for Examination (Army & Police Sergeant)
สถานที่เรียน : 124
1.นาง เสาวรส บุพรรณ
2.นางสาว ปารมี เลี้ยวสกุลเลิศ
- - - 20 0
13 English Movie
สถานที่เรียน : 136
1.ครูดนิตา อาภาพิพลภัทร์
- - - 20 20
14 English On Air & Entainment
สถานที่เรียน : 139
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.1/1 เท่านั้น
1.Jelly
2.Kevin
3.Rakeem Hunter
4.นางสาว วินนา แฝงสว้สดิ์
- - - - - 36 21
15 Hangman Games
สถานที่เรียน : 112
1.เกศสุดา ปงลังกา
20 25
16 IJSO
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาว มัณฑนา กันพร้อม
- - - 20 20
17 Math Challenge ม.ต้น
สถานที่เรียน : 541
1.นางสาว สลิลดา ลิ้มเจริญ
- - - 10 10
18 Math Challenge ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 541
1.นางสาว สลิลดา ลิ้มเจริญ
- - - 10 10
19 Promma-Robot
สถานที่เรียน : 217
1.ครูกีรติ จันทรสุขโข
- - - 10 10
20 Road to TCAS 67
สถานที่เรียน : 936
1.นางสาว ปิยพร โสมนัส
2.นาย วสันต์ สังข์ดี
- - - 40 14
21 Science Show ม.ต้น
สถานที่เรียน : 1052
1.ครูสุภัสสร พูลสุข
2.นางสาว แพรวา พิมจันทึก
- - - 40 40
22 Science Show ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 437
1.ครูบุณยาพร คำสินธุ์
- - - 20 20
23 Spanish Discovery
สถานที่เรียน : 105
หมายเหตุ : ม.ปลายที่ไม่ใช่นักเรียน Intensive
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
20 23
24 Spanish is all around ภาษาสเปนรอบรู้
สถานที่เรียน : 104
หมายเหตุ : 1)นักเรียน Intensive สเปน ม.5 ทุกคนที่ไม่ได้เรียน รด.ต้องลง 2) นักเรียนสเปน ม.4 ม.6 ลงได้ตามสมัครใจ
1.นางสาว ภีรดา ทองจีน
- - - 24 23
25 Sudoku
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาว สายสุนีย์ สืบสุข
2.นาย ณัฐพล ทองเหลือ
40 40
26 Zumba
สถานที่เรียน : 21
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
2.บุษยา ร้องขันแก้ว
20 20
27 กัดกระจกสร้างสรรค์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 1032
1.นาย จตุพร เกิดสดับ
- - - 10 10
28 กัดกระจกสร้างสรรค์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 1032
1.นาย จตุพร เกิดสดับ
- - - 10 10
29 การละเล่นไทย
สถานที่เรียน : 227
1.นาง ลัดดา สอนริน
- - - 20 24
30 ก้าวทัน ASEAN เรียนรู้ HCEC
สถานที่เรียน : 801
1.Adam
2.นาง กุนทินี จำปาเรือง
3.นาง สุภาวดี ยาวไธสง
- - - - 40 12
31 เกมนันทนาการ
สถานที่เรียน : 032
1.ครูกำพล เลาหวัฒนภิญโญ
- - - 20 20
32 ของเล่นเชิงวิทย์
สถานที่เรียน : 424
1.นาง ณัชชา ศรีสุกใส
- - - 20 20
33 คณิตคิดเร็ว ม. ปลาย
สถานที่เรียน : 542
1.ครูวรวลัญช์ ทวีกาญจน์
- - - 20 20
34 คณิตศิลป์โครงงาน
สถานที่เรียน : 804
1.นางสาว พัชรินทร์ มีศิริ
- - - 20 9
35 ครอบครัวพอเพียง
สถานที่เรียน : 923
1.นางสาว ภัทรภร ว่องไว
20 20
36 คลินิคคณิตฯ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 534
1.นาง สิรินทร์ทิพย์ ปุริโส
2.นาย ทำนุ ปัตพี
- - - 40 40
37 คลินิคคณิตฯ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 803
1.ครูจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
2.ครูจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ
- - - 40 41
38 คลินิคโครงงาน ม.ต้น
สถานที่เรียน : 451
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.2/7 ม.3/5 ม.3/10 ม.1/5 ม.1/10
1.นางสาว นุชจรินทร์ ปิ่นทอง
2.นางสาว อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม
- - - 40 39
39 คัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น
สถานที่เรียน : 221
1.นางวาสนา ภัทรวิกรัยกุล
- - - 10 10
40 คัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 221
1.นางวาสนา ภัทรวิกรัยกุล
- - - 10 10
41 คำคมมหาสนุก
สถานที่เรียน : 231
1.นาง มณฑา ทักษิณานันต์
20 20
42 เครื่องบินและจรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน : 1051
1.นาย สุริยา คำโหย
2.ว่าที่ ร.ต. รัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก
20 20
43 โครงงานเคมี ครูนก
สถานที่เรียน : 442
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
1.นางสาว จารุภรณ์ ศรีประเสริฐ
- - - - - 27 20
44 โครงงานชีววิทยา
สถานที่เรียน : 425
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
1.ครูสุขสวัสดิ์ ภูรัต
- - - - - 20 17
45 โครงงานฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 429
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
1.นาย อมรเทพ ใจผ่อง
- - - - - 20 4
46 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6/1
สถานที่เรียน : 421
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6/1 ที่เรียนดครงงานวิทยาศาสตร์เท่านั้น
1.นางสาว นิสสรณ์ กีรติพิพัฒนพร
- - - - - 11 11
47 งานประดิษฐ์ DIY
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - 20 24
48 จัดสวนแก้ว
สถานที่เรียน : 101
1.นางสาว จุฑามาส บัวแก้ว
- - - 20 20
49 ชวนกันอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุดภาษาไทย
1.นางสาว จินดารัตน์ มีโหมด
2.นางสาว ศศิวิมล วงษ์เหรียญทอง
- - - 40 39
50 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
หมายเหตุ : มีพื้นฐานทางดนตรีไทย
1.นาง ประสงค์ โหมดเขียว
2.นาง ศิริลักษณ์ อุบลน้อย
40 40
51 เซปักตะกร้อ (นักกีฬาครูวุฒิพงศ์)
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.ครูวุฒิพงษ์ ทองเขียว
- - - - 6 4
52 เด็กแลกเปลี่ยน / แขวนลอย
สถานที่เรียน : วิชาการ
1.นาย ณัฐวุฒิ แก้วเกิด
0 9
53 ใดๆในโลกล้วนเคมี
สถานที่เรียน : 1052
1.นันทิยา เจริญผล
2.นางสาว อุมาพร เกิดผล
40 41
54 ตัดต่อวีดีโอ
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาว กนกวลัย เพลินจิตต์
- - - 20 19
55 เทคโนโลยี Robot AI
สถานที่เรียน : 217
1.ครูวุฒิศักดิ์ สีพรหมมา
- - - 20 20
56 ธรรมะบันเทิง ครูนภาพร
สถานที่เรียน : 942
1.นางสาว นภาพร ผ่องเพริดพริ้ง
20 20
57 ธรรมะบันเทิง ครูสิริลดา
สถานที่เรียน : 933
1.นางสาว สิริลดา สุดใจ
20 20
58 นักกฏหมายรุ่นเยาว์ ครูปกรณ์
สถานที่เรียน : 925
1.นาย ปกรณ์ จีโป้ง
20 20
59 นักกฏหมายรุ่นเยาว์ ครูสมยศ
สถานที่เรียน : 922
1.นาย สมยศ กันยาทอง
20 20
60 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน ครูสรวุฒิ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
1.ครูสรวุฒิ นุชถาวร
0 7
61 นักขายใส่ไอเดียนักเรียน
สถานที่เรียน : 711
หมายเหตุ : นักเรียนต้องนำเสนองานได้
1.นาง กรรนิกา เสืออบ
- - - 20 14
62 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 212
1.ครูปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร
2.นาง ชมัยพร งามคง
- - - 40 40
63 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC. ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง YC
1.นาง ชนิดา อิงคสุวรรณ
2.นางสาว นภัทร คชพงษ์
- - - 40 41
64 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (เฉพาะ นศท.สมัครใหม่ปี 2566 เท่านั้น)
สถานที่เรียน : มทบ.15
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบ รด.ปี 1 ใหม่เท่านั้น!
1.นางสาว วรรณิศา นวะอภิศักดิ์
2.นาย ณัฐวุฒิ แก้วเกิด
- - - 1000 228
65 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 - 3
สถานที่เรียน : มทบ.15
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 - 3 (ม.5-6)เท่านั้น
1.นาง ดวงเดือน ไชยวงษา
2.นาย ธธนนต์ นิยมญาติ
3.นาย สมมาตร ทับทิมแก้ว
- - - - 1000 318
66 นาฏศิลป์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 129
1.ครูศศิมา นาคะเวช
2.นางสาว สุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด
- - - 20 19
67 นาฏศิลป์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 129
1.ครูศศิมา นาคะเวช
2.นางสาว สุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด
- - - 20 13
68 นาฏศิลป์สากล
สถานที่เรียน : 128
หมายเหตุ : มีพื้นฐาน 2 ด้านทั้งด้านนาฏศิลป์และด้านการเต้น
1.ครูธัญญลักษณ์ ชะริโต
20 19
69 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : อาคารประชาสัมพันธ์
1.นางสาว วราภรณ์ บัวงาม
40 41
70 เปตอง
สถานที่เรียน : หน้าอาคารดนตรีไทย
1.นาย ชัยวัฒน์ ปานฉ่ำ
20 20
71 โปรแกรมประยุกต์คณิตศาสตร์ GSP ม.ต้น
สถานที่เรียน : 543
หมายเหตุ : มีคอมที่บ้าน / มีพื้นฐาน GSP
1.ครูขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก
- - - 10 3
72 โปรแกรมประยุกต์คณิตศาสตร์ GSP ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 543
หมายเหตุ : มีคอมที่บ้าน / มีพื้นฐาน GSP
1.ครูขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก
- - - 10 1
73 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูวรุตม์ อ่วมนิล
20 23
74 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน : 1042
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5/1 ม.4/1 ม.2/5 ม.2/7 ม.2/10 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/10
1.นาย เขมทัต ม่วงสุน
- 20 7
75 ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (นักกีฬาโรงเรียน)
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นาย ชวัลวัฒน์ กอวิจิตร
40 27
76 ฟุตบอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูสรวุฒิ นุชถาวร
20 20
77 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สถานที่เรียน : 111
1.Mr.Lee Sangjun
2.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - 20 20
78 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 127
1.นางสาว คุณาพร มีเจริญ
2.นาย ภราดร รุ่งเรือง
- - - 20 20
79 ภาษาและวัฒนธรรมบันเทิงญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 106
1.ครูอรอุมา ทองพา
2.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
20 20
80 ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
สถานที่เรียน : 103
1.Mr.Zar ni Aung Tun
2.นางสาว ขวัญตา​ ดาบคม
- - - 20 15
81 ยอดนักปลูก
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร
หมายเหตุ : อดทน รักงานเกษตร
1.ครูโกศลา ทิพชัย
- - - 20 0
82 ร้อยกรองทำนองไทย
สถานที่เรียน : 225
1.นาง อรัญญา มหาแก้ว
20 2
83 รักษ์ไทย (ร้อยมาลัย แกะสลัก)
สถานที่เรียน : 842
1.นาง ธนพร จุลธุระ
20 20
84 รักษ์สังคม
สถานที่เรียน : 932
หมายเหตุ : มีจิตสาธารณะ
1.นาง จินตนา กันยาทอง
- - - 20 5
85 รู้รอบโลกสังคมศึกษา
สถานที่เรียน : 934
หมายเหตุ : มีทักษะ / สนใจด้านสังคม
1.ครูอาคม แซ่ลิ้ม
- - - 20 20
86 วงโยธวาธิต ม.ต้น
สถานที่เรียน : 452
1.นาย ธีรเดช สฤตเนตร์
2.นาย รัฐพล ศรีธรรม
- - - 20 23
87 วงโยธวาธิต ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 452
1.นาย ธีรเดช สฤตเนตร์
2.นาย รัฐพล ศรีธรรม
- - - 20 7
88 วอลเลย์บอลชาย
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.นาย การุณ เขียมทรัพย์
20 20
89 วอลเลย์บอลหญิง
สถานที่เรียน : โรงยิม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่มีเวลาซ้อมตอนเย็น
1.นาย สุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์
20 20
90 วัฒนธรรมแดนมังกร
สถานที่เรียน : 131
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน Intensive ภาษาจีน
1.นาง ต้องหทัย เคลือบสุวรรณ
- - - 40 40
91 วิจารณ์ภาพยนตร์และการ์ตูน
สถานที่เรียน : 435
1.ครูรวีโรจน์ ไพบูลย์อนันต์
2.นายกฤติการณ์ เกตุแก้ว
40 40
92 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 1041
1.ทวีรักษ์ ทูลพุทธา
- - - 20 20
93 เวทคณิต
สถานที่เรียน : 532
1.นางภัสสนันทน์ คงเทียบ
2.นางสาว สุพัตรา สังข์พรมทัด
- - - 40 40
94 ศิลป์ละป่ะ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)
สถานที่เรียน : 118
1.นางสาว สิรินาถ ศรีประทุมวงศ์
2.นางสาว อุไร พุ่มไสว
3 4
95 ศิลป์ละป่ะ
สถานที่เรียน : 118
1.นางสาว สิรินาถ ศรีประทุมวงศ์
2.นางสาว อุไร พุ่มไสว
- - - 17 17
96 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ศาลากลางน้ำ
1.ครูโกสินทร์ บุตรเนียม
20 20
97 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : 215
หมายเหตุ : สภานักเรียน
- 45 45
98 สร้างบอร์ดเกมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 522
1.นาย พชระ พลอยทับทิม
20 20
99 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน : 439
1.นางสาว จิตติมา เครือแขก
20 20
100 เสริมทักษะภาษาไทย
สถานที่เรียน : 232
1.นาง สุนีย์ มีศรี
- - - 20 14
101 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : 613
หมายเหตุ : มีพื้นฐานทางด้านถ่ายภาพและระบบเสียง
1.ครูปรีชา ศรีทวี
20 20
102 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก
20 20
103 ห้องสมุดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 228
1.นาย รัฐพล นนทะโชติ
- - - 20 20
104 ห้องสมุดโรงเรียน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูสิริพร ยศธนวรกุล
2.นาย ณัฏฐพงษ์ กันภัย
- - - 30 30
105 ห้องสมุดโรงเรียน ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูสิริพร ยศธนวรกุล
2.นาย ณัฏฐพงษ์ กันภัย
- - - 10 10
106 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
1.นางสาว ธัญดา วงศ์สิงห์
20 20
107 แหล่งเรียนรู้
สถานที่เรียน : 924
1.นาง ชินธันย์ จิตต์การุณย์
- - - 20 20
108 อธิปไตยของเรา
สถานที่เรียน : 945
1.ครูเมธาวุฒิ มุนิปภา
- - - 20 0
109 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
สถานที่เรียน : 226
1.นาง น้ำผึ้ง น้อยบาท
2.นางสาว สานิต บัวตูม
- - - 40 2
110 อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 844
1.นางสาว สุกัลยา บุญประเสริฐ
- - - 20 22
111 แฮนด์บอลหญิง
สถานที่เรียน : โรงยิม
หมายเหตุ : เฉพาะผู้หญิง
1.ครูวุฒิพงษ์ ทองเขียว
- - - - 14 2