รายชื่อวิชาเพิ่มเติมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 English for Daily Life (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 124
1.Adam
- - - - - 19 20
2 English for Daily Life (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 126
1.Hunter
- - - - - 14 14
3 English for Daily Life (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 127
1.Sapna
- - - - - 18 18
4 การขาย (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 623
1.นาง พวงดาว บัวหลวง
- - - - - 16 16
5 การขาย (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 623
1.นาง พวงดาว บัวหลวง
- - - - - 18 18
6 การเงินส่วนบุคคล (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 16 16
7 การเงินส่วนบุคคล (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 18 18
8 การจัดการเบื้องต้น (วันศุกร์ คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 20 18
9 การจัดการเบื้องต้น (วันอังคาร คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 20 19
10 การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 414
1.นาย ณัฏฐพงษ์ กันภัย
- - - - - 16 16
11 การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 414
1.นาย ณัฏฐพงษ์ กันภัย
- - - - - 14 14
12 ขนมไทย (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 16 16
13 ขนมไทย (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 14 14
14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 413
1.ครูสิริพร ยศธนวรกุล
- - - - - 16 16
15 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 413
1.ครูสิริพร ยศธนวรกุล
- - - - - 18 20
16 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาว วิเชียร กลีบจงกล
- - - - - 14 14
17 งานดอกไม้ ใบตอง (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 841
1.นาง ธนพร จุลธุระ
- - - - - 17 16
18 งานประดิษฐ์ของชำร่วย (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 842
1.นาง ธนพร จุลธุระ
- - - - - 16 15
19 งานเย็บกระเป๋า (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 842
1.นาง ธนพร จุลธุระ
- - - - - 18 17
20 ธุรกิจขนาดเล็ก (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 711
1.นาง กรรนิกา เสืออบ
- - - - - 16 16
21 ธุรกิจขนาดเล็ก (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 711
1.นาง กรรนิกา เสืออบ
- - - - - 14 14
22 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูศศิมา นาคะเวช
- - - - - 17 17
23 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูธัญญลักษณ์ ชะริโต
- - - - - 14 13
24 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูธัญญลักษณ์ ชะริโต
- - - - - 18 16
25 บัญชีเบื้องต้น (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 711
1.นาง กรรนิกา เสืออบ
- - - - - 16 15
26 บัญชีเบื้องต้น (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 711
1.นาง กรรนิกา เสืออบ
- - - - - 18 18
27 เบอเกอรี่เพื่ออาชีพ (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 16 16
28 เบอเกอรี่เพื่ออาชีพ (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 18 18
29 ปฏิบัติดนตรีไทย (วันจันทร์ คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 815
1.นาง ศิริลักษณ์ อุบลน้อย
- - - - - 20 20
30 ปฏิบัติดนตรีไทย (วันจันทร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 815
1.นาง ประสงค์ โหมดเขียว
- - - - - 15 15
31 ปฏิบัติดนตรีไทย (วันพฤหัสบดี คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 815
1.นาง ประสงค์ โหมดเขียว
- - - - - 20 21
32 ปฏิบัติรวมวงสตริง (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย รัฐพล ศรีธรรม
- - - - - 19 20
33 ปฏิบัติรวมวงสตริง (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย รัฐพล ศรีธรรม
- - - - - 16 15
34 ปฏิบัติวงโยธวาฑิต (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย ธีรเดช สฤตเนตร์
- - - - - 17 17
35 ปฏิบัติวงโยธวาฑิต (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย ธีรเดช สฤตเนตร์
- - - - - 14 14
36 ปฏิบัติวงโยธวาฑิต (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย ธีรเดช สฤตเนตร์
- - - - - 18 18
37 ปฏิบัติวงสตริง (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 452
1.นาย รัฐพล ศรีธรรม
- - - - - 16 15
38 แปรรูปผลผลิตเกษตร (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 811
1.ครูโกศลา ทิพชัย
- - - - - 16 15
39 แปรรูปผลผลิตเกษตร (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 811
1.ครูโกศลา ทิพชัย
- - - - - 14 14
40 ผักสวนครัว (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 811
1.ครูโกศลา ทิพชัย
- - - - - 19 19
41 ผักสวนครัว (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 811
1.ครูโกศลา ทิพชัย
- - - - - 17 17
42 พลศึกษาเพิ่มเติม (วันจันทร์ คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 13
1.นาย ชวัลวัฒน์ กอวิจิตร
- - - - - 20 20
43 พลศึกษาเพิ่มเติม (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 13
1.ครูสรวุฒิ นุชถาวร
- - - - - 17 17
44 พลศึกษาเพิ่มเติม (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 13
1.ครูวรุตม์ อ่วมนิล
- - - - - 16 16
45 พลศึกษาเพิ่มเติม (วันอังคาร คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 13
1.นาย การุณ เขียมทรัพย์
- - - - - 20 21
46 พลศึกษาเพิ่มเติม (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 13
1.ครูวุฒิพงษ์ ทองเขียว
- - - - - 18 18
47 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 19 19
48 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 17 16
49 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันศุกร์ คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 13 13
50 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันอังคาร คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นิรมล เรืองงาม
- - - - - 20 20
51 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (วันพฤหัสบดี คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 15 14
52 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (วันศุกร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 15 13
53 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 16 15
54 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาว นาขวัญ โชยา
- - - - - 14 14
55 ภาษาเกาหลี (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 19 19
56 ภาษาเกาหลี (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 16 15
57 ภาษาเกาหลี (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 17 17
58 ภาษาเกาหลี (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 16 16
59 ภาษาเกาหลี (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 14 14
60 ภาษาเกาหลี (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาว โสภาพร วรรณโร
- - - - - 18 18
61 ภาษาจีน (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 131
1.นาง ต้องหทัย เคลือบสุวรรณ
- - - - - 19 19
62 ภาษาจีน (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 138
1.นางสาว คุณาพร มีเจริญ
- - - - - 16 16
63 ภาษาจีน (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 131
1.นาง ต้องหทัย เคลือบสุวรรณ
- - - - - 17 17
64 ภาษาจีน (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 138
1.นางสาว คุณาพร มีเจริญ
- - - - - 16 12
65 ภาษาจีน (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 138
1.นางสาว คุณาพร มีเจริญ
- - - - - 14 14
66 ภาษาจีน (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 138
1.นางสาว คุณาพร มีเจริญ
- - - - - 18 17
67 ภาษาญี่ปุ่น (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 19 16
68 ภาษาญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 16 16
69 ภาษาญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 17 17
70 ภาษาญี่ปุ่น (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 16 14
71 ภาษาญี่ปุ่น (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 14 14
72 ภาษาญี่ปุ่น (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 112
1.นาย อภิวัฒน์ พลายศรี
- - - - - 18 18
73 ภาษาเมียนมา (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 102
1.นางสาว ขวัญตา​ ดาบคม
- - - - - 19 15
74 ภาษาเมียนมา (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 103
1.Mr.Zar ni Aung Tun
- - - - - 16 14
75 ภาษาเมียนมา (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 102
1.นางสาว ขวัญตา​ ดาบคม
- - - - - 17 16
76 ภาษาเมียนมา (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 103
1.Mr.Zar ni Aung Tun
- - - - - 16 14
77 ภาษาเมียนมา (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 103
1.Mr.Zar ni Aung Tun
- - - - - 14 14
78 ภาษาเมียนมา (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 103
1.Mr.Zar ni Aung Tun
- - - - - 18 19
79 ภาษาสเปน (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 19 19
80 ภาษาสเปน (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 16 19
81 ภาษาสเปน (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 17 17
82 ภาษาสเปน (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 16 9
83 ภาษาสเปน (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 14 15
84 ภาษาสเปน (วันอังคาร คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 105
1.นางสาว พันพร พุกบ้านยาง
- - - - - 18 12
85 รวมวงดนตรีไทย (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 815
1.นาง ศิริลักษณ์ อุบลน้อย
- - - - - 19 18
86 รวมวงดนตรีไทย (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 126
1.นาง ศิริลักษณ์ อุบลน้อย
- - - - - 16 16
87 รวมวงดนตรีไทย (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 815
1.นาง ประสงค์ โหมดเขียว
- - - - - 16 15
88 ระบบงานห้องสมุด (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 413
1.ครูสิริพร ยศธนวรกุล
- - - - - 17 17
89 รำไทย (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูศศิมา นาคะเวช
- - - - - 19 18
90 รำไทย (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูศศิมา นาคะเวช
- - - - - 16 16
91 รำไทย (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 129
1.ครูธัญญลักษณ์ ชะริโต
- - - - - 16 13
92 วาดภาพ (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 118
1.นางสาว สิรินาถ ศรีประทุมวงศ์
- - - - - 19 19
93 วาดภาพ (วันพฤหัสบดี คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 118
1.ครูโกสินทร์ บุตรเนียม
- - - - - 20 19
94 วาดภาพ (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 118
1.นางสาว สิรินาถ ศรีประทุมวงศ์
- - - - - 16 16
95 วาดภาพ (วันศุกร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 118
1.ครูโกสินทร์ บุตรเนียม
- - - - - 15 16
96 วาดภาพ (วันศุกร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 119
1.นางสาว อุไร พุ่มไสว
- - - - - 25 30
97 วาดภาพ (วันอังคาร คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 118
1.ครูโกสินทร์ บุตรเนียม
- - - - - 20 20
98 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (วันพฤหัสบดี คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 442
1.นางสาว จารุภรณ์ ศรีประเสริฐ
- - - - - 40 40
99 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 451
1.นางสาว นุชจรินทร์ ปิ่นทอง
- - - - - 40 39
100 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 1051
1.ว่าที่ ร.ต. รัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก
- - - - - 40 37
101 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (วันอังคาร คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาว กนกวลัย เพลินจิตต์
- - - - - 14 14
102 อาหารแปรรูป (วันจันทร์ คาบ 5-6)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 19 19
103 อาหารพื้นเมือง (วันศุกร์ คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 20 22
104 อาหารเพื่อจัดเลี้ยง (วันศุกร์ คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 13 13
105 อาหารเพื่อจัดเลี้ยง (วันอังคาร คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 13 0
106 อาหารว่าง (วันศุกร์ คาบ 3-4)
สถานที่เรียน : 844
1.นางสาว สุกัลยา บุญประเสริฐ
- - - - - 14 14
107 อาหารอาเซียน (วันจันทร์ คาบ 7-8)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 15 14
108 อาหารอาเซียน (วันพฤหัสบดี คาบ 1-2)
สถานที่เรียน : 843
1.นาง บุญประคอง บุญรอดน้อย
- - - - - 15 15