ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2566

ยินดีต้องรับสู่การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3

นักเรียนจะต้องเลือกลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 2 วิชา

โดยการเลือก 2 วิชานั้น จะต้องไม่เป็นวิชาเดียวกันและต้องเป็นวิชาที่เรียนคนละวัน 
ห้ามลงวิชาที่เรียนวันเดียวกันหรือวิชาเดิมแต่ต่างวันเด็ดขาด
หากลงทะเบียนผิดจะต้องแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น

หากนักเรียนลงทะเบียนผิดและแก้ไขไม่ทัน อาจทำให้วิชาที่อยากเรียนเต็มได้
เมื่อวิชาที่อยากเรียนเต็ม ทางงานทะเบียนจะลงวิชาเพิ่มเติมที่ว่างให้อัตโนมัติ

-----------

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6

นักเรียนจะต้องเลือกลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา

โดยการเลือก 3 วิชานั้น จะต้องไม่เป็นวิชาเดียวกันและต้องเป็นวิชาที่เรียนคนละวัน 
ห้ามลงวิชาที่เรียนวันเดียวกันหรือวิชาเดิมแต่ต่างวันเด็ดขาด
หากลงทะเบียนผิดจะต้องแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น

หากนักเรียนลงทะเบียนผิดและแก้ไขไม่ทัน อาจทำให้วิชาที่อยากเรียนเต็มได้
เมื่อวิชาที่อยากเรียนเต็ม ทางงานทะเบียนจะลงวิชาเพิ่มเติมที่ว่างให้อัตโนมัติ